Mayor

Chen Yan

Executive Vice Mayor

Xu Hao

Vice Mayor

  • Wang Chun
  • Chen Xiaogang
  • Wang Ceng
  • Wei Dingmei
  • Ran Bin

Secretary-General of Guiyang municipal government

Xu Junsong